Beroepscode en kwaliteitsstatuut

De beroepen GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn wettelijk geregistreerde beroepen. Alleen de therapeuten die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de desbetreffende beroepstitel(s) gebruiken. De wet-BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. De kwaliteit van beroepsoefening wordt middels het register gewaarborgd, zo geldt er een publiekrechtelijk tuchtrecht wanneer noodzakelijk.

Psychologenpraktijk De Brede Aa wil als zorgaanbieder goede, kwalitatieve zorg leveren. Wij zijn gebonden aan bepaalde plichten en zijn bekend met de rechten van de cliënt die zijn vastgelegd in een aantal wetten:

  • De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van de clientgegevens en mogelijkheid tot inzage in het eigen dossier. Daarnaast zijn een aantal plichten beschreven, bijvoorbeeld aangaande het beheer van het dossier. Zo bestaat de plicht van de zorgaanbieder tot het zorgdragen voor een deugdelijke verslaglegging.

  • De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) beschermt de persoonsgegevens van de cliënt.

  • In de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector) wordt de cliënt de mogelijkheid geboden om een klacht in te dienen over de ontvangen zorg, wanneer nodig. De klachtenregeling van Psychologenpraktijk De Brede Aa wordt verder beschreven onder het thema: Klachten.

Klik hier voor het BIG-register.

Vanaf 1-1-'17 is het voor zorgaanbiedres in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit kwaliteitsstatuut, is openbaar, en geeft informatie over de praktijk en de zorgverlener zodat u weet hoe wij vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van ons werk en met welke andere zorgveleners  wij samenwerkingsrelaties onderhouden.

Klik hier voor algemene informatie over het kwaliteitsstatuut: