Wie vergoedt de behandeling?

Vanaf 1 januari 2015 wordt er onderscheid gemaakt tussen psychologische hulpverlening voor kinderen tot 18 jaar en volwassenen. De zorg voor kinderen en jeugd valt sinds 1 januari 2015 onder de verantoordeijkheid van de gemeenten. De zorg voor volwassenen wordt vergoed door de zieketenkostenverzekeraar en wordt ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Psychologenpraktijk De Brede Aa biedt alleen Gespeciaiiseerde GGZ.

Eigen risico

Belangrijk om te weten is dat alle Nederlandse volwassenen in 2017 een eigen risico hebben van 385 euro voor het gebruik van zorg. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben geen eigen risico.
Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Zorg voor kinderen en jeugd tot 18 jaar.
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Vanaf dan vallen de jeugdzorg en jeugd-GGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Psychologische behandelingen van kinderen en jeugdigen worden dan niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente.
Praktijk C.P.M. van Dijk/ Psychologenpraktijk de Brede Aa, heeft zorgcontracten gesloten met verschillende gemeenten. Er is een contract met de regio West-Brabant Oost, bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Er is ook een contract met de regio West-Brabant West, bestaande uit de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
De hierboven genoemde gemeenten vergoeden alle zorg die ik lever voor kinderen tot 18 jaar volledig. U hoeft hiervoor dus zelf niets te betalen.
U heeft, voorafgaande aan de behandeling, wel een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of van de gemeente.
Ook als u buiten onze regio woont, dan kunt u terecht bij Praktijk C.P.M. van Dijk/Psychologenpraktijk de Brede Aa. De verwijzer (huisarts of medisch specialist) moet dan wel specifiek naar ons verwijzen en u heeft een beschikking (goedkeuring) nodig van uw gemeente.

Zorg voor volwassenen

Indien er een contract bestaat met uw zorgverzekeraar, dit is meestal het geval, gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

De praktijk heeft contracten met:
- CZ: CZ, Delta Lloyd, Ohra
- VGZ: VGZ, IZZ, IZA,N.V.Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V.
- Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
- Multizorg: PNOzorg, VvAA, ONVZ, De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, Salland, HollandZorg, Energiek, SallandZorgDirect, Zorg en Zekerheid
- Zilveren Kruis
- Menzis
- DSW
- De Friesland

Basis Generalistische GGZ

Behandelingen in de Basis Generalistische GGZ die vergoed worden door de zorgverzekeraar, worden ingedeeld in ‘producten’ te weten ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ en ‘transitie’. Het ‘korte’ product (BK) wordt ingezet bij problemen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Het ‘middel’ product (BM) geldt voor problemen die waarneembare beperkingen in het dagelijks leven geven. Het ‘intensieve’ product (BI) wordt gekozen voor problemen waarbij sprake is van uitval en/of ernstige beperkingen. Als na het intakegesprek blijkt dat de cliënt niet behandeld kan worden in de praktijk dan geldt het ‘transitie’ product. Elk product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling. Na het intakegesprek, dat ook binnen elk product valt, worden afspraken gemaakt hoe deze tijd ingezet zal worden. Er kan gekozen worden voor gesprekken, maar ook telefonische consulten of email-contacten kunnen deel uit maken van de behandeling. Rapportagetijd (zoals het schrijven van intake- en afsluitbrieven, opstellen van een behandelplan, schrijven van sessieverslagen en/of bijvoorbeeld overleg met verwijzer), wordt ook in de pakketten meegenomen. 

Het Zorgprestatiemodel in de Specialistische GGZ

Behandelingen in de Specialistiche GGZ worden bij de zorgverzekeraar gedeclareerd voigens het ZPM-systeem (Zorgprestatiemodel). De de tarieven die de zorgverzekeraar vergoed zijn afhankelijk van codes die gekoppeld zijn aan de zorgvraag, zorgtype, behandelduur en indirect bestede tijd. De duur van de activiteiten die in de behandeling hebben plaatsgevonden worden in het ZPM benoemd. De behandelingen (zowel directe als indirecte tijd) worden periodiek (van enkele weken tot maanden) door de behandelaar gedeclareerd bij uw ziektekostenverzeraar. De factuur wordt door de behandelaar electronisch gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De behandelingen in de Specialistische GGZ duren over het algemeen langer; de duur is niet gelimiteerd. De behandeling wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar bij welke u in dat jaar verzekerd bent.

Het Zorgprestatiemodel (van toepassing vanaf 1-1-'22)

Let op: Vanaf 1-1-'22 wordt er gedeclareerd volgens het Zorgprstatiemodel. Daarmee komt het eerdere DBC-systeem te vervallen en wordt er per sessie gedeclareerd. Toelichting over dit nieuwe systeem vindt u in deze bijlage: Patientenfolder Zorgprestatiemodel. In dit systeem bepaalt niet meer de diagnose maar de duur van het consult het tarief. In plaats van de werkelijk duur mag de therapeut ook uitgaan van de tijd die in de agenda was gepland; ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Heeft u op 1 dag meerdere keren contact gehad met uw zorgverlener via mail of chat, dan staat dat als 1 consult op de rekening.


Tarieven

De kosten van de behandeling worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar (volwassenen) of door de gemeente (tot 18 jaar). Volwassenen zijn het wettelijk verplichte eigen risico verschuldigd (zie hierboven).

No show-tarief: indien u niet op de afspraak komt of niet uiterlijk 24 uur vantevoren heeft afgezegd rekenen wij € 40,- per 45 minuten, ongeacht de reden dat u niet gekomen bent. De reden hiervan is dat wij wel tijd voor u hebben gereserveerd  en dan geen inkomsten hebben. Dit laatste omdat we alleen effectief bestede tijd mogen declareren.

Tarief zelfbetalers: Indien u geen verwijzing krijgt van uw huisarts of indien u de voorkeur geeft aan particuliere zorg (zelf betalen), dan wordt het tarief van het OVP (NZA) gehanteerd namelijk 105,25 euro (vanaf 1 januari 2019). Dit tarief geldt ook voor aandoeningen (bijv. partnerrelatieproblematiek en aanpassingsstoornissen) die niet door uw verzekeraar gedekt worden.

 

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Actualiteit

Er vinden geregeld veranderingen en aanpassingen in de organisatie van de GGZ voor jeugd en volwassen plaats. Getracht wordt de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz