Behandeling kinderen en jongeren

Er zijn wettelijk een aantal regels opgesteld voor de hulpverlening aan kinderen/ jongeren.

  • Kinderen tot 12 jaar: kinderen in deze leeftijdscategorie mogen niet zelf beslissingen nemen m.b.t. hulpverlening. Het zijn dan hun ouders of hun voogd die dit doen. Deze kinderen moeten natuurlijk wel geïnformeerd worden op een wijze die ze kunnen begrijpen.

  • Kinderen/ jongeren van 12 tot 16 jaar: in deze leeftijdscategorie zijn de jongeren vaak wel in staat om hun situatie te overzien en kunnen ze zich wel een mening vormen. Het is nu belangrijk dat zowel ouders als de jongeren kunnen instemmen met aanmelding en behandeling door bv een psycholoog/ psychotherapeut. Wanneer ouders en jongere niet tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen dan is de visie van de jongere voor de hulpverlener, in de meeste gevallen, het meest doorslaggevend.

  • Kinderen/ jongeren vanaf 16 jaar: volgens de wet, WGBO, hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. De ouders kunnen alleen met toestemming van de jongere geïnformeerd worden over het verloop van een behandeling.

 

Belangrijke informatie voor ouders, niet getrouwd en/ of zonder geregistreerd partnerschap.

Wettelijk is vastgelegd dat kinderen van bovengenoemde ouders pas uitgenodigd mogen worden voor een intakegesprek als beide ouders hiertoe schriftelijk toestemming hebben gegeven. (zie hieronder)

De hulpverlening start altijd met een intake, die één of meer gesprekken in beslag kan nemen. In zo’n gesprek komen de reden voor aanmelding, de ontwikkeling van het kind en de thuissituatie aan bod. Zo proberen we ons een beeld te vormen van de sterke – en minder sterke kanten van het kind/ de jongere en we gaan na wat wij als psycholoog/ psychotherapeut voor uw kind/ jongere kunnen betekenen.

Na de intake stelt de hulpverlener een behandelplan op waarin de behandeldoelen beschreven staan en de methodieken (b.v. gesprek, cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie) die gebruikt kunnen gaan worden. Dit behandelplan wordt voorgelegd aan beide ouders. Wanneer het behandelplan, ondertekend door beide ouders, is teruggestuurd dan neemt de psycholoog/ psychotherapeut contact op om vervolgafspraken te maken.